RTG informacje

Informacja dla kobiet w ciąży

W pracowniach RTG i w widocznym miejscu znajduje się informacja, że każda kobieta będąca w ciąży lub podejrzewająca, iż może być w ciąży, powinna poinformować o tym fakcie personel medyczny. Planowe badania z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego u kobiet w wieku rozrodczym powinny być wykonywane w 1 – 10 dniu cyklu (dla uniknięcia napromieniowania wczesnej, jeszcze nierozpoznanej ciąży). Wykonanie badań RTG u kobiet ciężarnych ogranicza się do przypadków, w których nie mogą one być wykonane po rozwiązaniu. W takich przypadkach w celu maksymalnej ochrony płodu stosuje się optymalną technikę badania oraz osłony na okolicę brzucha i miednicy.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021, poz. 1941), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Halina Bronicka Gabinet Stomatologiczny, ul. Kobierzyńska 117B, 30-382 Kraków,

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
  • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej

Jednostka organizacyjna posiada wymagane przepisami zezwolenie na uruchomienie gabinetu RTG i uruchomienie i stosowanie aparatów rtg wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nr 1/38/2013 i 2/41/2013 z 5.04.2013 oraz WSE.VI-472-336/r/2000 z 24.02.2000.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest za pomocą pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy oraz dozymetrii indywidualnej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Kraków, wrzesień 2022 r.